Help create a public manifesto for the next government to work on at Desh Ki Awaj