The not-so-obvious reason why Prime makes sense for Amazon