Jai Ganesh

Dr. Jai Ganesh, Vice President & Head, Mphasis NEXTLabs.