)
Jai Ganesh
Dr. Jai Ganesh, Vice President & Head, Mphasis NEXTLabs.