Yuki Kawamura

Yuki Kawamura is the Partner, AET Fund Japan.