Yuki Kawamura
Yuki Kawamura is the Partner, AET Fund Japan.