ஷக்தீஸ்வரன்

அரசியல், சினிமா, சமூகம் குறித்த எழுத்து மீது நாட்டம் கொண்ட பகிர்வன்.